විශේෂිත වචන
පින්තූරයක් නැත

Foxhounds were the very first of the canine races in Great Britain? to come under the domination of scientific breeding. There had been? hounds of more ancient origin, such as the Southern? Hound and the Bloodhound; but something different was wanted towards the end of the seventeenth century to hunt the wild deer that had become somewhat scattered after Cromwell’;s civil war. ඉල්ලුම මෙතෙක් දන්නා අයට වඩා ඉක්මන් දඩයක් සඳහා විය, හඹා යෑමට කැප වූ මිනිසුන් එය බෝ කිරීමට පටන් ගත්හ. Head:- Somewhat broad, not peaked like the Bloodhound, but long from the apex to the frontal bones, eyebrows very prominent, cheeks cut clean from the eye to the nostril, ears set low and in their natural condition thin and shapely, but not large, nose large, jaw strong and level, and small dewlaps, expression fierce, and with the best often repellent.? Eyes:- Very bright and deeply set, full of determination, and with a? very steady expression. The look of the Foxhound is very remarkable.? Neck Should be perfectly clean, no skin ruffle whatever. The length of neck is of importance, both for stooping and giving an air of majesty. Shoulders:- The blades should be well into the back, and should slant, otherwise be wide and strong, to meet the arms, that should be long and powerful.? Legs and feet:- The bone should be perfectly straight from the arm downward, and descend in the same degree of size to the ankles. The knee should be almost flat and level; there should be no curve until coming to the toes, which should be very strong, round, cat-shaped, and every toe clean set as it were.? Coat:- The coat is hard hair, but short and smooth, the texture is as stiff as bristles, but beautifully laid.? Colour:- Belvoir tan, which is brown and black, perfectly intermixed, with white markings of various shapes and sizes. The white should be very opaque and clear. Black and white, with tan markings on head and stifles. Badger pied a kind of grey and white. Lemon pied, light yellow and white. Hare pied, a darker yellow and white.? Height: Dogs from 23-1/2 දක්වා 24 inches; bitches from 22 දක්වා 22-1/2 inches. ෆොක්ස්හවුන්ඩ් ඩෝග්.

පින්තූරයක් නැත
නවතම පවුල් නිවාස සැලසුම් පුවත් බලන්න.
> පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

ලෝක පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති ලබා දෙන්න, තීරු, සහ ලිපිවල මාතෘකා ලොව පුරා සිටින සෑම කෙනෙකුටම. ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් 「පවුල් නිවාස සැලසුම් ගෝලීය ලිපිය වෙබ්සයිට්.ඩබ්.එස්」 එය ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් වේ ලිපි ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇත. සමාජ ජාල වල සිටින සියල්ලන් සමඟ බෙදා ගනිමු.

බලාපොරොත්තුව පවුලේ නිවාස සැලසුම් පුවත් ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙම ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපිය සහ පවුල් නිවාස සැලසුම් පුළුල් ප්‍රවෘත්ති සාරාංශ වෙබ් අඩවිය ලොව පුරා සිටින පුද්ගලයින් සමඟ බෙදා ගන්න. මම ඔබේ සතුටට ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔබට ස්තුතියි.

ජාත්යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපි සංක්ෂිප්ත වෙබ් අඩවිය.
Gvmg - ගෝලීය වෛරස් අලෙවිකරණ කණ්ඩායම

CTR IMG