විශේෂිත වචන
පින්තූරයක් නැත

වෙන කවරදාකටත් වඩා අද ඇමරිකානුවන් වැඩි පිරිසක් තරබාරු බව බොහෝ අධ්‍යයනවලින් හෙළි වී තිබේ, සිත්ගන්නා සුළුය, we’;re not the only ones. ඇමරිකානුවන් වෙන කවරදාටත් වඩා තරබාරුයි, ඔවුන්ගේ බල්ලන්ද එසේමය; සංසිද්ධිය කණ්ඩායම් දෙකටම බරපතල බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. තරබාරු සුනඛයන් තරබාරු පුද්ගලයින් කරන අවදානම් බොහෝමයක් ක්‍රියාත්මක කරයි. බල්ලෙකුගේ බර වැඩි වූ විට එය හෘද රෝග සඳහා වැඩි අවදානමක් ඇත, ශ්වසන රෝග, දුර්වල සන්ධි සහ වෙනත් ගැටළු. In short; it is every bit as dangerous for a dog to be carrying extra weight as it is for a person ‘; perhaps more so due to the shorter lifespan that dogs have. An overweight eight year old dog is akin to an overweight fifty-six year old man and subject to many of the same health risks. Fortunately for us and our dogs; the equation is associative and works the same in the opposite direction. Just as a healthy diet and plenty of good cardiovascular exercise can trim down a chubby man; it can take the extra weight off of a dog. Doggie Diets: To reduce the overweight or obese dog’;s body weight, a program of diet and exercise should be introduced. It is important to visit a veterinarian as the doctor can determine whether the dog’;s obesity is simply due to high caloric intake or some other medical concern like diabetes. The vet can also give you the best suggestions about diet and exercise. There are many brands of dog food on the market that are specially balanced to help a dog lose weight. Despite what food or dietary supplements you’;re using, there is no substitute for the support and commitment of the family. Each member must agree to help control the dog’;s caloric intake, feeding exact amounts at exact times and limiting the intake of snacks. Feeding the dog extra treats or table scraps on the sly will not be doing the pooch any favors. Doggie Exercise Programs: Exercise is important for any dog. A dog that doesn’;t get enough exercise quickly gains weight and may become extremely keyed up or very lethargic. Fortunately, most dogs love to exercise by nature. They love to run and play with their people. The overweight dog my be reluctant to exercise at first, but if you persist in taking him for walks or to play games like ‘;fetch’; (most dogs love to run after a thrown tennis ball or other object), the pup will soon come around and start exercising more frequently and for longer periods of time. It Takes Time: People don’;t get to their ideal weight overnight when dieting and neither will a dog. Remember that Rover didn’;t put on those extra pounds all at once and they won’;t come off that way either. Most dogs take between ten and twelve months to reach their ideal weight goal, depending upon how much extra weight must be lost. බල්ලන්ගේ තරබාරුකම

පින්තූරයක් නැත
නවතම පවුල් නිවාස සැලසුම් පුවත් බලන්න.
> පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

ලෝක පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති ලබා දෙන්න, තීරු, සහ ලිපිවල මාතෘකා ලොව පුරා සිටින සෑම කෙනෙකුටම. ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් 「පවුල් නිවාස සැලසුම් ගෝලීය ලිපිය වෙබ්සයිට්.ඩබ්.එස්」 එය ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් වේ ලිපි ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇත. සමාජ ජාල වල සිටින සියල්ලන් සමඟ බෙදා ගනිමු.

බලාපොරොත්තුව පවුලේ නිවාස සැලසුම් පුවත් ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙම ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපිය සහ පවුල් නිවාස සැලසුම් පුළුල් ප්‍රවෘත්ති සාරාංශ වෙබ් අඩවිය ලොව පුරා සිටින පුද්ගලයින් සමඟ බෙදා ගන්න. මම ඔබේ සතුටට ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔබට ස්තුතියි.

ජාත්යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපි සංක්ෂිප්ත වෙබ් අඩවිය.
Gvmg - ගෝලීය වෛරස් අලෙවිකරණ කණ්ඩායම

CTR IMG