විශේෂිත වචන
පින්තූරයක් නැත

බොහෝ පිට් බුල් හිමිකරුවන් වාණිජමය වශයෙන් සකස් කරන ලද මහා පරිමාණ නිෂ්පාදිත ආහාර භාවිතා කරනවාට වඩා තම සුරතල් සතුන් අමු ආහාර වේලක් ලෙස තෝරා ගැනීමට තෝරාගෙන ඇත. තවත් සමහරු අමු ආහාර ගැන අසා නැත, අස්ථි සහ අමු ආහාර ආහාර ලෙසද හැඳින්වේ, නමුත් මෙම වර්ගයේ ආහාර ඔවුන්ගේ සුරතලාට ලබා දිය හැකි දේ ගැන වැඩි විස්තර සොයමින් සිටිති. අමු ආහාරයට ඇතුළත් වන්නේ ඔබේ පිට් බුල් හෝ වෙනත් සුරතල් සතුන් ප්‍රධාන වශයෙන් අමු මස් සහ මස් අස්ථි පෝෂණය කිරීමයි. අමු මස් ආහාරයට සමහර එළවළු ද ඇතුළත් වේ. Leafy greens mixed in with the raw meat helps give your Pit Bull a nutritional meal. As an added bonus, finely chopped garlic can be added as a natural way to give added protection against fleas. In the wild dogs are omnivores, which means they eat both meat and plant material. If you choose to try the raw diet, you’ll need to be sure and balance his diet by adding some vegetable material into each meal. Some owners who are fans of the raw diet like to add additional proteins like cottage cheese or eggs into the meat and veggie mixture. It has been reported that dogs on the raw diet tend to lead healthier lives. Proponents of the raw diet say that canine allergies as well as dysplasia and a wide range of other canine ailments are mainly due to the commercial dog foods with their non-meat proteins and additives. The commercial market has also been accused of using the grain content in their feed simply because they are cheap fillers, and aren’t there for the true benefit of the pet. Those who choose the raw diet also say that they feel they are giving their dog the diet that nature intended, and that commercial dog food kills any real benefits of the proteins in the cooking process. This in turn, they say, can cause problems to the animal’s immune system and cause other health related problems. Raw diet advocates also state that the commercial dog food makers put special additives into the food which makes the food more appealing to the dogs so they get addicted to the commercial foods. Of course the commercial feed makers state that there’s no difference in cooking a dog’s food as there is to cooking a human’s food, and that the nutritional value is still there. Commercial feed makers claim that dogs have very sensitive digestive systems and that the raw food diet can cause vomiting and diarrhea. ? As a responsible pet owner, it’s up to you to decide on how your Pit Bull gets his nutritional needs met. If you have concerns about your Pit Bull’s nutrition, or before you change your Pit Bull’s diet, talk to your veterinarian. Your veterinarian can give you more information on the raw diet, as well as recommend any changes which may need to be made. Is A Raw Food Diet Right For Your Pit Bull Terrier Dog?

පින්තූරයක් නැත
Check out the latest Family Home Plans News.
> පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

ලෝක පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති ලබා දෙන්න, තීරු, සහ ලිපිවල මාතෘකා ලොව පුරා සිටින සෑම කෙනෙකුටම. ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් 「පවුල් නිවාස සැලසුම් ගෝලීය ලිපිය වෙබ්සයිට්.ඩබ්.එස්」 එය ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් වේ ලිපි ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇත. සමාජ ජාල වල සිටින සියල්ලන් සමඟ බෙදා ගනිමු.

බලාපොරොත්තුව පවුලේ නිවාස සැලසුම් පුවත් ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙම ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපිය සහ පවුල් නිවාස සැලසුම් පුළුල් ප්‍රවෘත්ති සාරාංශ වෙබ් අඩවිය ලොව පුරා සිටින පුද්ගලයින් සමඟ බෙදා ගන්න. මම ඔබේ සතුටට ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔබට ස්තුතියි.

ජාත්යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපි සංක්ෂිප්ත වෙබ් අඩවිය.
Gvmg - ගෝලීය වෛරස් අලෙවිකරණ කණ්ඩායම

CTR IMG