විශේෂිත වචන
වර්ගය

කවුළුව

Traveling with your bird – some tips from folks who travel with their bird every day.

We don't have a flock, we have one small Indian Ringneck - Sunshine. Sunshine is 17. Catherine acquired him as a baby. He loves being with mom. We know about traveling with a bird. At home he has a 30 x 30 California cage (1), a large playstand (2) in the dining room and another playstand (3) in the kitchen. Every work day Sunshine climbs into his custom, 18 inch long carrier (4) and comes to work with us.

දැව අලංකරණය නිවසකට අද්විතීය බවක් එක් කරයි

සාම්ප්‍රදායික ලී අත්කම් සහිත නිවසක්, ජන කලාව සහ අතින් කැටයම් කරන ලද ගෘහ භාණ්ඩ අද්විතීය ශෛලියක් විදහා දක්වයි. ඔබ ආඩම්බරයෙන් පවුල් උරුමක්කාරයන් හෝ වසර ගණනාවක් පුරා එකතු කරන ලද එකතු කිරීම් ප්‍රදර්ශනය කළත්, ඔබේ නිවස පුරා දැව සම්භාව්‍ය පසුබිමක් ලෙස එකතු කිරීම මෙම tre තිහාසික වස්තු සඳහා වේදිකාව සකසනු ඇති අතර ඔබේ නිවසේ උණුසුම හා විලාසිතාව පිළිබඳ හැඟීම වැඩි කරයි..

How To Make Interesting Can Feeders For Birds

If you love birds, you are likely to have at least one lovely bird feeder outside your window. It is great to sit and watch the birds feed throughout the day. The entire process is one that can be relaxing and enriching. Sometimes stopping tasks long enough to enjoy simple things like birds can really take the stress out of your day and allow you to live a happier life. Birds are a beautiful part of nature that you can enjoy for free. With everything costing these days, it is...

Selecting Your Carpet

We've all done it. Every time we invest in new carpet, we take an internal oath and solemnly swear we will take care of this brand new carpet, and rightfully so. It doesn't take a mathematical genius to know that for most folks, the third largest investment after the purchase of our home and cars is the home's interior. So we read the manufacturer's warranty and notice that it says to vacuum often. Daily might be the frequency in the high traffic areas. But who has time a...

Decorating Ideas For Kids Rooms

Kids room decorating are an opportunity waiting to come to life! No where else can you mix and match a variety of paint schemes along with creative stencils, stickers, sparkles and get away with it. Best of all, your kids can be involved in transforming their room into their own accomplishments while redecorating at the same time. Some creative ideas on decorating kid's bedrooms: Furniture - Make a whole play area from an ordinary bookcase. Choose bright colors that mat...

Guilty of Not Following Her Heart

Karen, a single never-married thirty-year old attorney has a four-year old daughter, whom she just picked up from her parents' home after another all-day affair in court. Like every Thursday, Karen took her daughter, Anna, to McDonald's for dinner, which was a very special mother-daughter bonding time. Karen ordered a salad for her and a kid's meal for Anna. To Anna's delight, the kid's meal came with some crayons. While they were eating, Anna turned over the paper trayliner and began to draw a circle with some numbers just inside the perimeter of the circle. Instead of staring out the window like she usually did, Karen looked at what Anna was drawing.

Elements of Interior Design

Whether you are working with existing furnishings and fabrics or 'starting from scratch' with an empty room, you should always use the elements and principles of design as a guide in choosing everything. The elements are your tools or raw materials, much like paints are the basics to a painter. The elements of design include space, රේඛාව, form, වර්ණ, and texture.

සුරතල් පඩි පෙළ

සුරතල් සතුන් ගැන සිතන විට අපි ඔවුන් වෙනුවෙන්ම විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති පඩි පෙළ පිළිබඳ අදහස නොසලකමු. ඔබ බල්ලෙකුගේ හෝ බළලෙකුගේ හිමිකරුවෙක් නම් ඔබට පුටුවක් මත තැබීම සඳහා ඒවා රැගෙන යා යුතු බව ඔබට පෙනී යනු ඇත. සුරතල් පඩිපෙළ භාවිතා කිරීමෙන් ඔබේ සත්වයාට ඔවුන්ගේ පහසුව පරිදි ගෘහ භාණ්ඩ මතට පහසුවෙන් ගමන් කළ හැකිය. මිනිසුන්ට මෙන්ම සතුන්ටද තුවාල සිදුවිය හැකිය. බල්ලන් හා බළලුන් වයස්ගත වන විට ඔවුන්ගේ සන්ධිවලට ආතරයිටිස් ඇතිවිය හැක ...

Is This Your Dream Home?

Enter a new type of home. A home that stands up to fire, noise, sun, wind, rain, snow, bugs, mould and inevitable acts of God like, earthquakes and hurricanes; a home that give you unprecedented comfort and a breath of fresh air 24 hours a day; a home that can resist hurricanes in Florida as well as sub arctic temperatures in the Canadian North.

Where To Place The Bird Bath

When it comes to providing a place for birds in your area to splash, bathe, play, and drink, a bird bath can please both the feathered and human inhabitants of the property. Bird baths serve as a huge draw to entice birds of all types to your yard, and in turn, the birds receive a necessary place to refresh themselves on hot summer days or chilly winter nights. Before you purchase a bird bath, first consider where you will place the bird bath in your yard or garden to ensure ...

Drapes – Drawing the facts together

Drapes are basically long curtains. They are used to dress the windows up. Window coverings come in so many varieties these days that it may be hard to decide what you want. The decision may come down to personal taste, but you can help yourself by doing some research on the different varieties of window coverings. There are many types of drapes like draw drapes, stationary drapes, lace, sheers, casual swags and many more.

Show Off Those Curtain Rods

Curtain rods come in as many different styles and materials as fabric curtains. They can make or break the appearance of your window depending on how you hang them and how they are finished off. Knowing what you can do with the curtain rod will give you some decorating ideas you may not have thought of before. Anatomy of a Curtain Rod To start the curtain rod consists of three main parts. There is the pole part that holds the fabric, then finials which cap off the ends...

My Vacuum Cleaner – My Best Friend

A Vacuum cleaner is a labor saving device. It is a common household appliance used for cleaning of carpets, sofas, floor, fans, drapes, beds, ceiling etc in homes. It creates a partial vacuum to suck dust, particles, dirt etc. The dirt is collected in a paper bag for later disposal. The idea for a vacuum cleaner was started by Henry Cecil Booth of England. He first made a vacuum cleaner called the 'Puffin Billy' which was run by a petrol driven piston pump. They were large...

Bunk Beds – Safety Checklist When Shopping

Buying a bunk bed should not be a 'window shopping' type purchase. You must do your research before handing over your credit card number to the store. Be sure to shop many different stores both online and brick and mortar. Just because Bunk Beds look great doesn't mean that they will be safe and secure and built with quality materials and craftsmanship. සියල්ලට පසු, it is our children that will be sleeping and playing on them so you need to educate yourself on what to look f...

Home Improvement: Ceiling Fans

Ceiling fans come in a wide variety of styles and colors to match any homeowners interior design wishes. They come with and without lighting. Three to five blades. In colors of black, white, brown, made of wood, covered with animal print fabric or styled with carved leaves. Ceiling fans have come a long way since the industrial revolution where they were dreamed up by sweating factory workers. These workers attached wooden or metal blades to the overhead whirling shafts t...

Midge Bite Misery

Longer days and warmer nights mean that summer is getting nearer. For many horses and ponies, it brings with it the misery of sweet itch. The condition, which is found throughout the temperate regions of the world, is also known as kasen, Queensland itch, summer itch or summer seasonal recurrent dermatitis. Affected animals are very itchy and will rub on anything they can find. They often have bald patches in their mane and at the base of the tail. In severe cases the skin...

Improve Your Home Through Acoustical Engineering

Acoustical engineering has become increasingly popular over recent years for use in residential homes. In the past this type of engineering has been commonly associated with places in which you might find high levels of noise such as theatres or musical studios. කෙසේවෙතත්, even in residential homes it can be difficult to control noise levels, and for many soundproofing is the ideal way to try and resolve noise related problems. These days having double glazed windows and doors,...

Decorating On A Dime

Decorating your home and office can be a challenge if you are on a budget. There are so many different options, and most of them are outside of your financial grasp. A good piece of art work could cost you thousands, not to mention framing. How then do you decorate on a dime? First, you need to know where to shop. Don't go to a high end art gallery and expect to find something in your price range. Instead window show at the galleries for ideas on paintings that you like. ...

Upholstery Upkeep

Upholstered armchairs and sofas are comfortable and attractive additions to any home. When neglected, කෙසේවෙතත්, upholstery can quickly turn into next year's yard sale's featured item. Help the upholstered furniture in your dining room, විසිත්ත කාමරය, family room and bedroom last for years and years, by getting to know the ABC's of upholstery preventative and corrective care.

Isn’t It Time You Gave The Hall And Stairs A Makeover?

Giving the hall and stairs a makeover is a job theat most people put off for as long as possible. The job causes disruption throughout the house and takes longer than almost any similar sized room to decorate. In most houses the hall and stairs are central to the home, so it is time to get down to it today. This is a job that has been waiting for you for a long time, so you might as well do it properly, not just a lick of paint. It is time for a complete and total renovati...

Curtains Can Decorate Either Your Window Or Your View

Curtains are materials that are hung over a window for decoration and other purposes. The main purposes are to provide privacy, block sunlight and decoration. If the window looks onto streets or sidewalks, then curtains can be used for privacy. Translucent curtains like net curtains or sheer curtains will only block sunlight partially. These types of curtains do not provide any privacy, especially at night. For privacy opaque curtains are better. Curtains are also used ...

> පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

ලෝක පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති ලබා දෙන්න, තීරු, සහ ලිපිවල මාතෘකා ලොව පුරා සිටින සෑම කෙනෙකුටම. ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් 「පවුල් නිවාස සැලසුම් ගෝලීය ලිපිය වෙබ්සයිට්.ඩබ්.එස්」 එය ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් වේ ලිපි ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇත. සමාජ ජාල වල සිටින සියල්ලන් සමඟ බෙදා ගනිමු.

බලාපොරොත්තුව පවුලේ නිවාස සැලසුම් පුවත් ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙම ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපිය සහ පවුල් නිවාස සැලසුම් පුළුල් ප්‍රවෘත්ති සාරාංශ වෙබ් අඩවිය ලොව පුරා සිටින පුද්ගලයින් සමඟ බෙදා ගන්න. මම ඔබේ සතුටට ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔබට ස්තුතියි.

ජාත්යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපි සංක්ෂිප්ත වෙබ් අඩවිය.
Gvmg - ගෝලීය වෛරස් අලෙවිකරණ කණ්ඩායම

CTR IMG