විශේෂිත වචන
වර්ගය

මුල් පිටුව

Home Decorating Makes A House Your Home

A home is cozier and more comfortable than any other place. We build our homes with the utmost care and sincerity. සියල්ලට පසු, it is a place where we spend most of our lives. Home decorating means a lot to the owner. It also demands hard work and devotion, as it is not an easy task. Decorating includes both the interior as well as exterior aspects.

You Don’;t Have To Be A Wino To Decorate Your Home

Home is a sanctuary. It is the place we go to escape from the rest of the world and all of its troubles. Many hard working people prolong their trip home to stop off at the local bar and have a drink. Imagine, instead of stopping by the bar for a nice drink, if it were possible to just head home to a bar in your basement and have a nice cold draft beer. More and more people are beginning to build their own home bars.

What Does a Home Inspector Do?

Congratulations! You purchased a home. ඊළඟ පියවර වන්නේ ඔබේ නිවස පරීක්ෂා කර බැලීමයි. නිවාස පරීක්ෂාවකින් ඔබේ නිවසේ අඛණ්ඩතාව සහතික කෙරේ. සාමාන්‍ය නිවාස පරීක්‍ෂක පරීක්‍ෂකවරයකු නිවසේ අභ්‍යන්තර හා බාහිර පද්ධති දෘශ්‍ය පරීක්‍ෂණයක් සිදු කරයි. A general home home inspection inspector inspects:

> පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

ලෝක පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති ලබා දෙන්න, තීරු, සහ ලිපිවල මාතෘකා ලොව පුරා සිටින සෑම කෙනෙකුටම. ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් 「පවුල් නිවාස සැලසුම් ගෝලීය ලිපිය වෙබ්සයිට්.ඩබ්.එස්」 එය ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් වේ ලිපි ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇත. සමාජ ජාල වල සිටින සියල්ලන් සමඟ බෙදා ගනිමු.

බලාපොරොත්තුව පවුලේ නිවාස සැලසුම් පුවත් ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙම ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපිය සහ පවුල් නිවාස සැලසුම් පුළුල් ප්‍රවෘත්ති සාරාංශ වෙබ් අඩවිය ලොව පුරා සිටින පුද්ගලයින් සමඟ බෙදා ගන්න. මම ඔබේ සතුටට ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔබට ස්තුතියි.

ජාත්යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපි සංක්ෂිප්ත වෙබ් අඩවිය.
Gvmg - ගෝලීය වෛරස් අලෙවිකරණ කණ්ඩායම

CTR IMG