විශේෂිත වචන
CATEGORY

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා

දැව අලංකරණය නිවසකට අද්විතීය බවක් එක් කරයි

සාම්ප්‍රදායික ලී අත්කම් සහිත නිවසක්, ජන කලාව සහ අතින් කැටයම් කරන ලද ගෘහ භාණ්ඩ අද්විතීය ශෛලියක් විදහා දක්වයි. ඔබ ආඩම්බරයෙන් පවුල් උරුමක්කාරයන් හෝ වසර ගණනාවක් පුරා එකතු කරන ලද එකතු කිරීම් ප්‍රදර්ශනය කළත්, ඔබේ නිවස පුරා දැව සම්භාව්‍ය පසුබිමක් ලෙස එකතු කිරීම මෙම tre තිහාසික වස්තු සඳහා වේදිකාව සකසනු ඇති අතර ඔබේ නිවසේ උණුසුම හා විලාසිතාව පිළිබඳ හැඟීම වැඩි කරයි..

20th Century Home Decorating Guide

The custom of appropriate and harmonious treatment of home decorating, interior decorations and suitable furniture, seems to have been in a great measure abandoned during the present century, owing perhaps to the indifference of architects of the time to this subsidiary but necessary portion of their work, or perhaps to a desire for economy, which preferred the cheapness of painted and artificially grained pine-wood, with decorative effects produced by wall papers, to the mor...

Interior Decorating: Proper Way to Light the Home

One of the most important considerations in making a proper home theatre system is lighting. From the lighting designers' perspective, there exist three kinds of lighting- task lighting, accent lighting and ambient lighting. Task lighting is, as the name suggests, lighting for doing a task. An example of task lighting is a table lamp that lets you read a book or doing crossword puzzles. ඊලඟ, accent lighting is used to accent or highlight architectural or favorite displays of a room. If you have a large home with high ceilings with beautiful architecture you will want to show it off. Lastly, ambient lighting is used as filler.

Home Decorating Ideas For Different Furniture Styles

Have you ever thought about the many different furniture styles? Probably you have ever watched a program TV, where they showed people how to update an entire room of your house; let's say the living room or bedroom. You can also read everywhere about the rustic style or about the Italian designs. කෙසේවෙතත්, do you know really what do these styles mean? We go deep into the different styles, which are the most demanded around the globe. Let's start: + Rustic: This style is kn...

Designing Woman

We all remember our grandmother's house. It was either warm and welcoming or smelly and stark. Her couch was either the kind you sink into and never want to leave or the kind that when you sit on it your behind actually bounces off, as if the inanimate piece of furniture was trying to catapult you across the room. A piece of furniture can look nice but not feel nice, which is why everyone ends up gathered in your kitchen when you have parties. That couch you thought would ...

How To Find The Right Home Builder

There are several advantages to building a home as opposed to buying one that is already built. With a custom home you get the house built to your specifications. The components usually incorporate the most modern design elements and all the features are new. Resale of a custom home is usually better since they are typically built in areas of expansion. Also, it can be personally gratifying to take such an active role in designing and building the home of your dreams. Finding...

A Guide To Outdoor Lighting

With the evolution of lighting technology, outdoor lighting has seen its share of breakthroughs. Outdoor lighting is as important as indoor lighting. Lighting up the spaces immediately outside or surrounding our living areas is extremely vital for visual orientation, safety while navigating, and security, as well as for balancing out the indoor ambience. The outdoor milieu prepares and provides a preview to the life and living style within the four walls. Outdoor lighting is equally important in reflecting the external persona of a structure and its surrounding area. It sets a particular mood and provides a visual treat.

About Inviting Home

InvitingHome.com committed to providing exquisitely designed hand-crafted home furnishings, architectural products and unique decorative elements manufactured to the highest quality standards. Our extensive selection of architectural products and home furnishings allows interior designers, decorators and homeowners to create a home decor of their dreams!

Buildings

Any habitable construction built for human purposes can be termed as a building. Buildings are used for purposes of residence, industry, academic, official, political and many others. In ancient times, buildings were in the form of small hutments which were made of thatch, hay, stone, bricks and such other crude materials. Today building construction is a much more complex art and uses materials such as reinforced concrete, cement, steel, glass, etc.

How Would You Like To Design Your Own Ranch House?

My father was always at work out back in his little workshop, and he taught me how to fix and build all manner of household projects so I figured, why should drawing and building ranch house designs be any different. I've wanted to design my own ranch house for years, but was hindered by a lack of architectural knowledge. I've been pretty handy since I was little. I've never been one to let common sense stand in my way. I thought that ranch house designs would be easier...

The Many Faces of Solar Power

Living in Nevada, the sun is an almost constant companion. This gives Nevadans a unique opportunity to use solar radiation powers for good. In April, a tour of southern Nevada homes shed some light on the subject of solar powered homes. Hosted by the American Solar Energy Society, this Nevada branch of the National Solar Tour explored homes that used both passive and active solar power, thermal hot water systems, and other environmentally features. කෙසේවෙතත්, unless you're a green technologies exp

Designer Lighting For The Home

Lighting has been used to great effect on places such as theatre and musical stages, making up an integral part of the show. Now lighting is also beginning to spark a rapidly growing interest among home decor enthusiast, who realize that lighting can have dramatic effects on how a room is perceived. Although we are not talking about rapidly flashing disco-lights here, some lighting alternatives are actually used more for their aesthetical than their practical value.

Know All About Central Air Conditioning

There are a number of reasons why you should go for central air conditioning. If you are intending to find a way of conditioning the air in a large establishment, like say a building or a big house, central air conditioning is one of the best, if not the only, options you have. The AC system in this case utilizes a split system for condensation and compression. Its evaporator is connected to an air handing mechanism (forced air furnace). The entire machine is packed together ...

Lighting For Your Kitchen And Cabinets

Kitchen lighting is a form of home lighting specifically for the functional purpose of a kitchen. In the kitchen several requirements need to be met and these must be aided by precise lighting. Thus kitchen lighting is mostly task lighting and ambient lighting and less of decorative lighting. Good kitchen lighting, from an aesthetic and functional standpoint, incorporates both ambient and task lighting.

Hurricane Preparedness Begins At The Foundation

While the National Hurricane Center projects storms during the 2006 hurricane season will mirror the intensity of Hurricane Katrina, one of the deadliest hurricans in the history of the U.S., and one which caused more than $50 billion in damages to the Gulf Coast region, there are measures homeowners can take to better prepare their new-construction homes during the building phase.

Garage floor paint does not have to peel

Lifting and pealing paint is too often the end product of a homeowner's efforts to dress up their garage with floor paint. The problem is worse than having no finish at all. Dirty, dusty, and stained concrete is usually accepted as the standard for home garages, but the eyesore of blisters, pealing, and chipping of a garage floor gone wrong is testimonial to the homeowner's failure. Fortunately, new technology in flooring, when combined with systems for preparing concrete properly, can now avoid

How Floor Plans Can Save You Money

In almost every major real estate market in the country, prices for new homes have increased by double-digit amounts for the past few years. This has sent the price of new and used homes through the roof. Millions upon millions remain stuck in the dead-end rut of the rental game due to these skyrocketing home prices. But one way that you can possibly end the rental nightmare or perhaps even upgrade to a larger home is to use floor plans and start from scratch! There was a ...

Feng Shui

Signifying the art of living in harmony, both Feng Shui and Vastu Shastra are rooted in ancient wisdom and philosophy of China and India, respectively. In compliance with living principles and ancient wisdom, both these prehistoric schools of thought believe in creating a flow of positive energy, which is harmonious for living spaces.

The Crazy Gazebo

The gazebo is that odd-sounding piece of the landscape that just seems to make a home complete. It is that quintessential finishing touch to your landscape that means you plan on staying for awhile and want to be comfortable while doing it. The gazebo may be growing in popularity for homeowners but it remains a relatively rare building to see on people's lawns. Part of its rarity is no doubt due to the fact that so many people are relatively unfamiliar with the gazebo and its...

>Family Home Plans News Comprehensive Information Site

Family Home Plans News Comprehensive Information Site

Deliver World Family Home Plans News, Columns, and Topics in Articles to everyone around the world. World Wide Web「Family Home Plans Global Article WebSite.WS」It is International Family Home Plans Articles are buzzed and spread all over the world. Let's Share with everyone on social networks.

Hope Family Home Plans News Article are useful to you. Share this international Family Home Plans Article and Family Home Plans comprehensive news summary site worldwide with people all over the world. මම ඔබේ සතුටට ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔබට ස්තුතියි.

ජාත්යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපි සංක්ෂිප්ත වෙබ් අඩවිය.
Gvmg - ගෝලීය වෛරස් අලෙවිකරණ කණ්ඩායම

CTR IMG