විශේෂිත වචන
පින්තූරයක් නැත

සියලුම බල්ලන් පොතු කරති, it’;s their way to communicate a message. විවිධ හේතු නිසා බල්ලා බුරයි: ආචාර කිරීමට, අනතුරු ඇඟවීමට, කම්මැලි කමින්, to attract attention or when they are excited. Although some barking from is acceptable, too much barking is certainly annoying, especially for your neighbors and eventually leading to complains. The easiest way to stop a problematic barker is to control his barking while you are at home: 1. Set up a situation where your dog will always bark. උදාහරණයක් වශයෙන්, you can ask someone to ring your doorbell or knock on your door. 2. When your dog charges to the door and start to bark loudly, approach your dog, grab his collar and give the command ‘;quiet’; ; no shouting please, it doesn’;t help. 3. If he stops barking, praise and reward. He’;s a genius and deserves it. 4. When he continues barking, close his mouth with your hand, wrap your fingers around his muzzle ‘; use both hands if needed, and give the command for him to keep quiet. Praise if he stops. Most dogs would be able to learn the ‘;quiet’; command with repeated training like this. Set up similar situations to “;lure”; your dog to bark and repeat training whenever possible. If you happen to own a hard-core persistent barker, use this method: 1. Vinegar-Water solution ‘; mix a proportion of 7/8 water &; 1/8 vinegar together. Pour the mixture into a water pistol or what kids call ‘;super soaker’; for longer distance shooting. 2. Aim and shoot at his chest whenever he can’;t stop barking even on your command. Dogs hate the smell of vinegar and would usually back off and stop barking. He’;ll even sneeze a few times. It’;s harmless so you need not worry. 3. As always, praise him when he stops barking. For your information, your dog might still be barking noisily and disrupting your neighborhood when you are not at home. මේ අවස්ථාවේ දී, you’;ll need a training equipment known as ‘;bark collars’; to help train him. There are several types of bark collars on the market. Some of these collars send an electric shock to your dog when he barks, some make a high pitch sound or emits a squirt of citronella which is annoying but safe for your dog. Usually, these collars can help you solve a problematic barker. Personally, I’;ll recommend the high pitch sound or citronella collars. They are very effective and more humane dog training tools. බුරන ගැටළු: බෙරිහන් දීම නැවැත්වීමට ඔබේ බල්ලා පුහුණු කරන්න!

පින්තූරයක් නැත
නවතම පවුල් නිවාස සැලසුම් පුවත් බලන්න.
> පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති විස්තීර්ණ තොරතුරු අඩවිය

ලෝක පවුල් නිවාස සැලසුම් ප්‍රවෘත්ති ලබා දෙන්න, තීරු, සහ ලිපිවල මාතෘකා ලොව පුරා සිටින සෑම කෙනෙකුටම. ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් 「පවුල් නිවාස සැලසුම් ගෝලීය ලිපිය වෙබ්සයිට්.ඩබ්.එස්」 එය ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් වේ ලිපි ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇත. සමාජ ජාල වල සිටින සියල්ලන් සමඟ බෙදා ගනිමු.

බලාපොරොත්තුව පවුලේ නිවාස සැලසුම් පුවත් ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙම ජාත්‍යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපිය සහ පවුල් නිවාස සැලසුම් පුළුල් ප්‍රවෘත්ති සාරාංශ වෙබ් අඩවිය ලොව පුරා සිටින පුද්ගලයින් සමඟ බෙදා ගන්න. මම ඔබේ සතුටට ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔබට ස්තුතියි.

ජාත්යන්තර පවුල් නිවාස සැලසුම් ලිපි සංක්ෂිප්ත වෙබ් අඩවිය.
Gvmg - ගෝලීය වෛරස් අලෙවිකරණ කණ්ඩායම

CTR IMG